Reklamacje

Procedura reklamacji

1. Na wszystkie produkty w sklepie ekspertfitness.com udzielona jest gwarancja.
2. Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji.
3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien w obecności kuriera UPS dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt. W razie wykrycia wad/ usterek wynikających z transportu należy sporządzić protokół szkody.
4. W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sklep w formie elektronicznej (e - mail) i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami sklepu.
5. W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru w ramach reklamacji, klient jest zobowiązany do wypełnienia „ formularza reklamacyjnego” dostępnego na naszej stronie www.ekspertfitness.com w zakładce „Reklamacje”.
6. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
7. Sprzęt audio powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
8. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał gwarancji i kopię dowodu potwierdzającego zakup( faktura lub paragon).
9. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty odesłania sprzętu ponosi sklep.
10. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.

Protokół reklamacyjny do pobrania tutaj